Forretnings- og handelsbetingelser for mentorforløb og online kurser

 

Gældende for køb af ydelser hos:

Virksomhed: Mettekorshoj.dk
Adresse: Lauritshøj 54, 8541 Skødstrup
TLF: +4529805492
CVR-nummer: 39411768
SE-nummer: 41941707

Generelt
Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Mettekorshoj.dk.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Mettekorshoj.dk og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Mettekorshoj.dk vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Mettekorshoj.dk.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang
Tjenesten giver Brugeren adgang til Mettekorshoj.dk’s tjenester bestemt ved bestilling.

Betaling
Mettekorshoj.dk modtager online betalinger med Visa, Visa/Dankort, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debet og Maestro

Betaling vil blive trukket på Brugerens konto, når ordren er oprettet, med mindre andet er aftalt eller fremgår af Brugerens ordre.

Hvis Brugeren misligholder en betaling eller forsinker den, har Mettekorshoj.dk ret til at afvise tjenesten eller leveringen, indtil alle forfaldne betalinger er foretaget. I dette tilfælde har Mettekorshoj.dk også ret til at tilbageholde, afbryde, forsinke eller helt stoppe tjenester uden at være forpligtet til at kompensere Brugeren for eventuelle omkostninger. Disse rettigheder gælder med forbehold af andre kontraktmæssigt aftalte eller lovbestemte rettigheder og krav fra vores side.

Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Mettekorshoj.dk benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Mettekorshoj.dk’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Gebyrer og Betaling
Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende pris.

Betaling sker forud.

Brugeren skal udføre betalingen via de af Mettekorshoj.dk tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel. Brugeren er selv ansvarlig for at opdatere kortoplysninger.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Betaling i rater
Brugeren har ved bestemte ydelser eller produkter mulighed for at betale i rater. Ved ratebetaling vil Brugeren betale første del af ydelsen/produktet ved bestilling. Øvrige rater betales i henhold til den fastlagte betalingsplan, som vil fremgå på siden, hvor Brugeren godkender sin bestilling.

Der vil kun blive hævet de rater, som fremgår, når Brugeren godkender sin bestilling. Det er Brugerens eget ansvar at sørge for, at kortoplysninger er opdaterede.

Ved hver ratebetaling vil Brugeren modtage en mail med en bekræftelse på betalingen, samt beløbet, som Mettekorshoj.dk har hævet på Brugerens kort.

Når Brugerens sidste rate er betalt, vil ratebetalingen ophøre, og hvis Brugeren igen på et senere tidspunkt køber et produkt hos Mettekorshoj.dk, skal Brugeren på ny bestille, og udfylde kortoplysningerne. Mettekorshoj.dk bevarer ikke Brugerens kortoplysninger.

Ved for sen betaling pålægges for erhvervskunder 2% rente pr. påbegyndt måned samt et kompensationsbeløb og rykkergebyr. Ved for sen betaling pålægges for forbrugere renter i henhold til renteloven (nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8% pr. år) samt et rykkergebyr.

Fortrydelsesret
Brugeren har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretter gælder dog IKKE på levering af digitalt indhold, herunder kurser, da dette kan tages i brug omgående, og dermed er af en sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret. Læs mere på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Ved køb af ydelser med fortrydelsesret løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået.

Hvis Brugeren ønsker ydelsen eller forløbet leveret eller påbegyndt før fristens udløb, kan Brugeren give sit udtrykkelige, skriftlige og forudgående samtykke til, at leveringen påbegyndes, og at fortrydelsesfristen ophører.

Har Brugeren givet sit samtykke til, at leveringen af ydelsen kan afholdes inden de 14 dage er udløbet ophører Brugerens fortrydelsesret, når tjenesteydelsen påbegyndes. 

Uanset om Brugeren har købt ydelser eller produkter, skal Brugeren indenfor fortrydelsesrettens frist give Mettekorshoj.dk udtrykkelig meddelelse om, at Brugeren ønsker at fortryde sit køb. Dette sker ved at sende en e-mail til fortryd@mettekorshoj.dk. Brugeren kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i forløbet. 

Tilpasninger og ændringer
Mettekorshoj.dk forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige Tjenesten med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger Tjenesten før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Registrering og brugeradgang
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Mettekorshoj.dk samt ændre sit password.

Adgang til tjenesten
Brugeren skal, for at få adgang til Tjenesten, registrere en brugerkonto på portalen. Brugeren har adgang under Tjenestens levering, samt 6 måneder efterfølgende. Herefter bortfalder adgang til Tjenesten. 

Brugeren må ikke downloade, skærmoptage, eller på anden vis tilegne sig og gemme optagelser af indhold på Tjenesten. Brugeren må gerne tage notater til eget brug, men må ikke dele informationer, indhold, videoer eller Login Oplysninger med tredjepart.

Mettekorshoj.dk har ret til at blokere Brugeren, såfremt der er mistanke om deling af Login Oplysninger eller materiale eller brud på ophavsretten.

Rettigheder
Mettekorshoj.dk har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Mettekorshoj.dk. Såfremt det Tjenestens indhold anvendes i direkte eller indirekte konkurrence med Mettekorshoj.dk, eller anvendes i kommercielt øjemed, er Mettekorshoj.dk berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Mettekorshoj.dk er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Afvikling, ændring og aflysning
Mettekorshoj.dk har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb. Hvis et kursus skulle blive aflyst på foranledning af Mettekorshoj.dk, får Brugeren det indbetalte beløb retur.

Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt, dog efter aftale mellem Mettekorshoj.dk og Brugeren. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Mettekorshoj.dk har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er).Mettekorshoj.dk kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger Brugeren ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har Brugeren ikke også ret til tilbagebetaling.

Brugeren er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at Brugeren har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Brugeren er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt til kursus@mettekorshoj.dk 

Ansvarsbegrænsning
Ethvert erstatningsansvar, som Mettekorshoj.dk måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Mettekorshoj.dk skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Mettekorshoj.dk og/eller ansatte har handlet simpelt uagtsomt. Mettekorshoj.dk og /eller ansattes for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Omkostninger
I forbindelse med kurset kan Mettekorshoj.dk anbefale brug af tredjepart software eller materiel, og omkostninger forbundet med brugen af disse afholdes af Brugeren. Mettekorshoj.dk har ingen relation til de anbefalede tredjeparter, og ej heller noget udbytte ved at anbefale de pågældende tredjeparter. At Brugeren ikke ønsker at benytte disse anbefalede tredjepartsværktøjer eller tredjepartstjenester, giver ikke brugeren ret til hverken hel eller delvis refundering.

Det påhviler Brugeren at indhente den nødvendige information om tredjeparten, og det påhviler også Brugeren alene at afholde eventuel udgift forbundet med brug af tredjeparts software. Brugeren er selv ansvarlig for at indgå aftale med tredjepart, og Brugeren er ligeledes selv ansvarlig for indholdet i aftalen, samt at overholde denne. Mettekorshoj.dk kan ikke stilles til ansvar for hændelser, aftaler, udgifter eller resultater, der er forbundet med brugen af tredjepartsværktøjer eller tredjepartstjenester.

Mettekorshoj.dk kan ikke stilles ansvarlig, såfremt tredjepart ikke ønsker at indgå aftale med Brugeren.

Garanti
Mettekorshoj.dk stiller ikke garanti for Brugerens resultater, og vil aldrig kunne holdes ansvarlig for Brugerens resultater.

Kunde- & Privatlivspolitik
Mettekorshoj.dk videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i Mettekorshoj.dks kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Mettekorshoj.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Mettekorshoj.dk og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Mettekorshoj.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Mettekorshoj.dk er: Mette Korshøj Pedersen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Mettekorshoj.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kursus@mettekorshoj.dk.

Cookies
På https://mettekorshoj.dk/ og https://mettekorshoj.simplero.com/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://mettekorshoj.dk/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Mettekorshoj.dk’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse
Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder
Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: kursus@mettekorshoj.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

Version 1
27. oktober 2022.