agsdi-briefcase

Forretningsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler mellem Mettekorshoj.dk, SE-nummer: 41941707 (herefter omtalt som “Virksomheden” og kunden. Køb af service kan ske ved både mundtlig og skriftlig tilkendegivelse fra kundens side.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.3 Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Serviceydelser

3.1 Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt. Serviceydelserne består primært af webudvikling, tekstforfatning, annoncering på sociale medier, strategi og undervisning.

Virksomheden leverer services inden for de på forhånd skitserede rammer ved aftalens indgåelse. Eventuelt arbejde der ikke hører ind under aftalens rammer faktureres med den til en hver tid gældende timepris.

Medmindre andet skriftligt aftales er kunden ansvarlig for at levere alt visuelt materiale, der kræves for at udføre arbejdet.

3.2 Korrekturgange. Ved udarbejdelse af tekst- og webløsninger følger der én runde af korrektur med i prisen. Kunden har 30 hverdage til at gennemgå eventuelle rettelser og melde disse tilbage til Virksomheden. Efter denne periode anses arbejdet for afsluttet – uagtet om kunden har tilkendegivet rettelser eller ej.

Eventuelle rettelser efter udløb af retteperiode på 30 dage faktureres på timebasis med den til den tid gældende timepris i Virksomheden.

3.3 Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne. Kunden er også ansvarlig for at give Virksomheden adgang til nødvendige platforme for at arbejde kan udføres. Disse platforme kunne blandt andet tælle Facebook Business Manager, Google Ads, LinkedIn, hjemmeside, e-mailsystem og lignende platforme, hvorfra det købte arbejde udføres.

Det påhviler ligeledes kunden at have korrekte og opdaterede faktureringsoplysninger, samt øvrige oplysninger som annonceringsplatformen(e) kræver.

Uagtet om kunden sørger for adgang eller ej, faktureres serviceydelserne ifølge den indgåede aftale – jf. punkt 4.2.

3.4 Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

3.5 Fysiske møder. Fysiske møder indgår ikke som en del af det givne tilbud og den indgåede aftale. Ønsker kunden dette, vil det faktureres ud over projektets aftalte pris til den enhver tid gældende timepris.

3.6 Fordeling af arbejdet. Virksomheden kan frit fordele arbejdet henover dage, uger og måneder, så længe dette ikke står i vejen for, at virksomheden leverer inden for den aftalte tidsramme jf. punkt 8.1.

Beslutningen om rækkefølge af arbejdet, fordeling og tidspunkt for arbejdet tilfalder altså alene Virksomheden.

3.7 Arbejdets beliggenhed. Medmindre andet skriftligt aftales, foretages arbejdet fra Virksomhedens ønskede lokation. Såfremt arbejdet foretages hos Kunden tidsregistreres fra det øjeblik Virksomhedens medarbejder forlader kontoret og til vedkommende returnerer. Herudover faktureres kørsel jf. punkt 4.4.

4. Pris og betaling

4.1 Priser. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og ex moms.

Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.2 Fakturering. Fakturering sker forud for arbejdets påbegyndelse. Medmindre andet er aftalt betales hele beløbet forud. Det er muligt at betale i rater, men dette kræver skriftlig accept fra Virksomheden.

Ved løbende, månedlige aftaler faktureres månedens arbejde forud. Jf. punkt 3.3 faktureres kunden uanset om Virksomheden har de nødvendige adgange eller ej, da Virksomhedens adgange til disse er afhængig af kunden.

4.3 Annonceringsudgifter. Virksomheden kan blandt andet håndtere annoncering på sociale medier for kunden, og såfremt dette er en del af den aftalte serviceydelse, vil annonceringsomkostninger afregnes direkte til det pågældende medie.

Virksomheden står uden ansvar for eventuel manglende fakturering eller uenighed mellem annonceringsudbyder og kunde.

4.4 Kørsel. Kræver løsningen af serviceydelser eller fysiske møder, at der foretages kørsel i Virksomhedens egen bil, faktureres tiden for dette + kørsel takseres til statens gældende takst for kørsel i privatbil.

4.5 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.6 Binding. Ved løbende, månedlige aftaler er der fast binding på løbende måned + 1 måned, medmindre andet skriftligt aftales mellem Virksomheden og Kunden.

4.7 Refundering. Ved køb af online kurser gives der øjeblikkelig adgang til kurset, hvorfor der ikke er refundering på online produkter.

 5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, har Virksomheden ret til 100 kroner i gebyr, samt rente af det forfaldne beløb på 0,7 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Ordrer kan både ske mundtligt såvel som skriftligt. En accepteret ordre vil altid blive bekræftet med definering af aftalte serviceydelse(r), beskrivelse og pris.

Den givne pris og leveringsdato er kun baseret på de angivne serviceydelser, der indgår i aftalen, og er kun gældende, såfremt kunden giver Virksomheden de nødvendige adgange jf. punkt 3.3 i umiddelbar forlængelse af aftalens indgåelse.

6.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Kundens ønsker. Alle ønsker til web, markedsføring og undervisning skal være Virksomheden i hænde før tilbuddet gives. Ønsker der kommer herefter anses ikke som en del af Aftalegrundlaget. Tilføjelser vil blive faktureret med den til enhver tid gældende timepris jf. punkt 6.5.

6.5 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Tilføjer kunden flere serviceydelser, vil dette enten blive faktureret med den til enhver tid gældende timepris hos Virksomheden, eller kunden og Virksomheden kan aftale at dele af det aftalte arbejde annulleres, for i stedet at blive erstattet af de nye serviceydelser.

Virksomheden kan ikke garantere at disse tilføjelser er mulige, og undersøgelse heraf faktureres ligeså til den enhver tid gældende timepris.

Såfremt Virksomheden ikke kan levere de ønskede tilføjelser, ændrer dette ikke på den allerede indgåede aftale jf. punkt 6.2.

6.6 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6.7 Tilbuddets omfang. Tilbud er til en hver tid udarbejdet på baggrund af de informationer, som Kunden har givet på daværende tidspunkt. Hvis samarbejdets omfang ændrer sig, har Virksomheden ret til at fastholde den oprindelige aftale jf. punkt 6.2. Eventuel merarbejde faktureres til den en hver tid gældende timepris.

7. Aftalens forbrug af timer og udløb heraf.

7.1 Løbende aftale. Virksomheden tilbyder blandt andet løbende aftaler defineret ved, at Virksomheden hjælper Kunden fast måned for måned. Her gælder binding jf. punkt 4.6, og aftalen anses som løbende, indtil Kunden skriftligt eller mundtligt har opsagt denne. Ved opsigelse sender Virksomheden en skriftlig bekræftelse, og kun med denne har kunden korrekt opsagt sin aftale.

En løbende aftale vil altid være klart defineret med ordlyden “løbende aftale” i ordrebekræftelsen jf. punkt 6.3.

7.1.2 Forbrug af timer ved løbende aftale. Ved løbende aftaler kan virksomheden jf. punkt 3.6 frit fordele arbejdet henover måneden. Virksomheden har ligeledes ret til at bruge timer for den kommende måned, hvor aftalen også løber, såfremt Virksomheden finder dette nødvendigt for at løse de aftale opgaver for Kunden. Den vurdering tilfalder dog Virksomheden, og kunden kan ikke kræve, at timer forbruges forud.

7.2 Klippekort. Et klippekort er defineret ved en afgrænset opgave, hvor der er aftalt X-antal timer til løsning af den pågældende opgave. Medmindre aftalen er defineret som løbende aftale jf. punkt 3.8 er der tale om et klippekort.

7.2.1 Forbrug af timer ved klippekort. Ved indgåelse af aftale af afgrænset opgave, kendt som klippekort jf. punkt 7.2, defineres opgaverne forud for opgavens påbegyndelse. Eventuelle timer i overskud skal bruges senest 3 måneder efter aftalens indgåelse. 3 måneder efter aftalens indgåelse anses opgaven som afsluttet, og eventuelle overskudstimer bortfalder.

8. Levering

8.1 Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

8.2 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

9. Forsinket levering

9.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

10. Garanti

10.1 Garanti. Virksomheden stiller ikke garanti for resultater for markedsføring, og stiller ej heller garanti for hjemmesides hastighed, brugeroplevelse, kompatibilitet med ældre browsere samt Internet Explorer.

Virksomheden har intet ansvar for hjemmesidens ydeevne, oppetid eller generelle funktion efter overdragelse.

10.2 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i reklamationsperioden, bestående af 30 dage fra færdiggørelse af projekt, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

10.3 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Dette gælder kun, hvis kunden har overholdt sin reklamationsret jf. punkt 10.2.

10.4 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 10.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen. Dette gælder kun, hvis kunden har overholdt sin reklamationsret jf. punkt 10.2.

11. Ansvar

11.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Virksomheden står ikke til ansvar for indirekte tab, kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand, samt tab der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

11.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke samlet overstige 100% af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden de seneste seks måneder. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

11.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

11.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, akut og alvorlig sygdom og/eller død hos nøgleperson eller nære slægtninge samt arbejdsstridigheder.

11.5 Ansvar ved online kurser Virksomheden kan ikke stilles til ansvar for eventuelle nedbrud af Kundens hjemmeside eller webshop ved installering af plugins, og Virksomheden står ej heller til ansvar for resultaterne ved online kurserne.

12. Immaterielle rettigheder

12.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser tilhører Virksomheden. Virksomheden må til enhver tid benytte disse i andre sammenhænge.

12.2 Licens. Kunden har et tidsubegrænset brugsret af serviceydelser, herunder markedsføring og webprojekter, der er udarbejdet af Virksomheden for kunden.

12.3 Krænkelse. Virksomheden har ikke ansvar for det af kunden fremsendte materiale. Det vil til enhver tid være kundens eget ansvar at sikre, at det til Virksomhedens fremsendte materiale overholder gældende lovgivning om ophavsret, samt at kunden har de nødvendige tilladelser til at bruge materialet.

12.4 Reference. Virksomheden må bruge resultater, videoer, billeder samt kundens logo og navn som reference på egne hjemmesider og på de sociale medier.

13. Fortrolighed

13.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

14. Behandling af personhenførbare oplysninger

14.1 Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation og markedsføring i forbindelse med mersalg.

14.2 Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

14.3 Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

14.4 Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Virksomheden på mail hej@mettekorshoj.dk.

15. Gældende lov og værneting

15.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

15.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.
Version 3

8. februar 2021.

Har du et spørgsmål? 

Så tøv ikke med at kontakte mig. Gå til kontaktformularen ved at klikke på knappen herunder.